FOODSERVICE PRODUCTS

Our Flavours

From Mild to Wild

               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Sweet & Spicy X X
X X
X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Buffalo SP X
X

X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
 • SP = Special Order Only
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Green SP SP
X

X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
 • SP = Special Order Only
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Garlic X X
X X X X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Chipotle SP X
X

X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
 • SP = Special Order Only
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Original Red


 • ✓ = Available in Canada
               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Habanero X X
X X X X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available

Available Sizes

               
MINI BOTTLE
1/8 oz. (3.7ml)
2 oz
(57ml)
5 oz
(142ml)
12 oz
(350ml)
1/4 Gallon
(0.945l)
1/2 Gallon
(1.89l)
1 Gallon
(3.785l)
Sweet & Spicy X X X X X
Buffalo SP X X X
Green SP SP X X
Garlic X X X X X X
Chipotle SP X X X
Original Red
Habanero X X X X X X
 • ✓ = Available in Canada
 • X = Not Available
 • SP = Special Order Only